SWISHA TILL:

+46 76-870 13 68

Stort tack för ditt stöd!

Tillsammans arbetar vi för en mer levande och urban huvudstad.

Vill du bli medlem i Fria Stockholmare?
Swisha 150 SEK. Vänligen ange ditt personnummer i samma veva.

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och personuppgiftslagen.

Fria Stockholmare

Vi är ett lokalt, frihetligt och stadsvänligt parti som kandiderar till kommunfullmäktige i Stockholms stad.

Arbete & Företagande

 • Slopa avgiften vid registrering av företag hos Bolagsverket.

  Sänk kravet på aktiekapital för nybildade privata aktiebolag till 10 000 kronor.

  Tillåt gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker.

  Låt hemlösa arbeta upp ett prisbasbelopp skattefritt.

  Avskaffa turistmomsen.

  Främja grön skatteväxling.

Barn

 • Implementera högläsning på samtliga för- och grundskolor.

  Uppmuntra till fler besök på kultur- och näringslivsinstitutioner.

  Garantera en god luftkvalitet i för-, grund- och gymnasieskolorna.

  Främja alternativ inom barnomsorgen.

Cykel

 • Bygg cykelinfrastruktur värd namnet. Cykelbanor ska vara upphöjda och inte förläggas mellan trafikerad gata och parkerade bilar. Cykelnätet ska färgmarkeras, tydligt separeras från gångbanor och vara sammanhängande med alla kranskommuner.

  Installera fler säkra cykelställ, servicestationer och laddstationer.

  Gör det möjligt att ta med cykeln i hela kollektivtrafiken.

  Rensa bort cykelvrak.

Forskning

Bygg fler och större studentstadsdelar, forskningskluster och industrisektorer.

Höj anslagen till Stockholms Innovationsstipendium.

Arbeta för att fler utländska skolor, forskningsinstitutioner och innovativa företag etablerar sig i Stockholm.

Idrott

Upprusta grusplaner till gräsplaner.

Sänk priset på Årskortet till Stockholms stads simhallar.

Utöka antalet utegym.

Infrastruktur

Färdigställ Stockholms ringled genom att bygga Österbron. Väl anpassad för kollektiv-, cykel- och gångtrafikanter.

Bygg ut tunnelbanan med fler linjer och stationer.

Etablera fler pendelbåtslinjer.

Bygg fler broar.

Gräv ner kraftledningar.

Utveckla Arlanda till Nordens främsta flygplats.

Avveckla Bromma flygplats till förmån för urban stadsutveckling.

Kollektivtrafik

Utveckla och modernisera tunnelbanan. Flera stationer är i behov av ett ansiktslyft. Vi vill se ny konst, fler handelsytor samt förbättrad tillgänglighet både ovan och under jord.

Öppna Värtabanan för persontrafik.

Genomför fler satsningar på spårburen kollektivtrafik.

Etablera fler pendelbåtslinjer.

Inrätta ordentliga busskurer på samtliga busshållplatser.

Utveckla förbindelsen till Arlanda och slopa passageavgiften.

Gör det möjligt att ta med cykeln i hela kollektivtrafiken.

Kommun

Avskaffa partistöden.

Avskaffa oppositionsborgarråden och borgarrådsberedningen.

Sänk borgarrådens arvoden.

Slopa IT-stödet till fullmäktigeledamöterna.

Slopa politikerpensioner och fallskärmar.

Avskaffa stadsdelsnämnderna.

Stärk personvalet.

Inför separat valdag för kommunvalet.

Avskaffa det kommunala utjämningssystemet.

Sälj av markområden utanför kommungränsen.

Avskaffa drönarförbudet i centrala Stockholm.

Decentralisera migrationspolitiken så att kommunerna får ett helhetsansvar över migrationsprocessen.

Utforma kommunens tekniska system utifrån behovet av säkerhet, effektivitet och integritet. De ska baseras på Edge Computing och vara så decentraliserade som möjligt.

Kultur

Etablera fler nöjesstråk med klubblokaler och musikscener för ett aktivt nattliv.

Slopa kommunens avgifter för nyttjandet av offentlig plats.

Öppna de kommunala museiverksamheterna veckans alla dagar.

Fria de privata bibliotek- och museiverksamheterna från moms.

Höj avgifterna för försenad inlämning och försvunnen/förstörd media på biblioteken.

Upplåt fler platser för skulpturer och konstverk.

Upplåt fler platser och ytor för spontankultur. Det kan gälla ateljéer, paviljonger på torg, amfiteatrar i parker, utvalda ytor för musikanter i kollektivtrafiken och större musikscener i bergutrymmen.

Avskaffa drönarförbudet i centrala Stockholm.

Utveckla Södra Djurgården till Nordens främsta kultur- och vetenskapsnav.

Parker & Torg

Förbättra tillgängligheten med framkomliga, tydliga och säkra gångvägar.

Plantera fler träd och rabatter längs med gator och torg.

Utveckla döda ytor till torg, planteringar och stadsodlingar.

Inrätta en parkförvaltning med helhetsansvar för skötsel och utveckling av alla parker och torg.

Underlätta för fler brukaravtal när parker och torg utvecklas.

Upplåt fler platser för skulpturer och konstverk.

Upplåt fler kioskplatser.

Rensa bort otrygga slyområden.

Avskaffa lagen om Nationalstadsparken. Stockholm och berörda grannkommuner ska gemensamt utveckla parkens framtid.

Stadsmiljö

Plantera fler träd och rabatter längs med gator och torg.

Omvandla refuger och slyområden till oaser med träd och rabatter.

Förnya och förbättra gatubeläggningen längs med större stråk och torg.

Etablera fler nöjesstråk med klubblokaler och musikscener för ett aktivt nattliv.

Utöka antalet gröna tak och takparker.

Bygg fler självförsörjande byggnader.

Utveckla återvinningen i fastigheterna med fler kärl för källsortering.

Bygg fler kajer, boardwalks och vattennära promenadstråk.

Förbjud snötippning i Stockholms vatten.

Främja fler muralmålningar och offentlig konst.

Däcka över och etablera mer handel och kultur vid Sergels torg.

Etablera mer handel och service på tunnelbanestationerna.

Upplåt fler kioskplatser.

Lys upp Stockholm! Genom att lysa upp byggnader och broar med noggrant utformade ljuskällor framhävs arkitekturen samtidigt som tryggheten ökar. Därtill ska befintlig gatubelysning med tillhörande armatur uppdateras.

Sätt varierad färg på Stockholm. Det finns alldeles för mycket av grått och svart i stadsbilden. Det är dags att göra upp med den paletten och istället efterfråga byggnader i klarare och varmare färger.

Sanera Gamla stan. Kommunen ska, i gemenskap med fastighetsägarna, regionen och staten enas om en upprustningsplan för Gamla stan.

Stadsutveckling

Bygg i huvudsak sammanhållna klassiska stadskvarter med finmaskig fastighetsindelning, varierad höjd och blandade upplåtelseformer.

Anlägg och utveckla sammanhängande stråk och gatunät.

Inför en lokalnorm för nyproduktion och slopa krav på bygglov vid omvandling till publik lokal i befintliga fastigheter.

Tillämpa fri höjdsättning vid nybyggnation.

Främja mindre byggbolag och byggemenskaper.

Inrätta en övergripande stadsplan istället för dagens detaljplaner.

Förkorta och effektivisera planprocessen.

Inför en avgift för överklaganden. Avgiftens storlek ska variera beroende på om fysisk eller juridisk person står för överklagandet samt vilken instans som bereder ärendet.

Slopa kravet på kontantinsats vid köp av bostad.

Avskaffa parkeringsnormen.

Bygg fler broar.

Arbeta för att kommunen beviljas strandskyddsdispens.

Stoppa etablering av nya stadsnära naturreservat i kommunen.

Utveckla klassisk kvartersstad på Gärdet och Järvafältet. I samma veva angörs nya storskaliga stadsparker.

Reformera systemet för tomträttsavgälder. Tomträttsinnehavare ska endast betala en avgift för marken, inte för varje kvadratmeter av byggnaden.

Renhållning

Höj anslagen för städning och renhållning.

Inför mobila renhållningsenheter som är aktiva dygnet runt.

Utveckla återvinningen i fastigheterna med fler kärl för källsortering.

Avlägsna nuvarande återvinningsbehållare längs gator och torg. Bygg istället nya lokala återvinningscentraler.

Förbjud snötippning i Stockholms vatten.

Sanera Stockholms vatten från metaller, mikroplaster och annat skit.

Höj böterna för nedskräpning.

Höj panten.

Rensa bort cykelvrak.

Säkerhet & Integritet

Etablera poliskiosker (likt japanska kōban) på strategiskt utvalda platser.

Förbättra belysningen på offentliga platser.

Rensa bort otrygga slyområden.

Motverka massövervakning.

Utforma kommunens tekniska system utifrån behovet av säkerhet, effektivitet och integritet. De ska baseras på Edge Computing och vara så decentraliserade som möjligt.

Trafik & Parkering

Kommunalisera trängselskatten.

Befria taxi, färdtjänst, bussar och registrerade bilpool-fordon från trängselskatten.

Reparera Stockholms gatunät.

Inför fler gångfartsgator.

Bygg fler och större underjordiska garage.

Höj parkeringsböterna.

Turism

Tillsätt ett turistborgarråd.

Avskaffa turistmomsen.

Utveckla Arlanda till Nordens främsta flygplats.

Utveckla förbindelsen till Arlanda och slopa passageavgiften.

Utöka skyltningen av digitala stadskartor.

Utbildning

Implementera högläsning på samtliga för- och grundskolor.

Uppmuntra till fler besök på kultur- och näringslivsinstitutioner.

Påbörja studierna av B-språk vid ett tidigare skede än idag.

Inför fördjupad vardagsjuridik och ekonomi i hemkunskapen.

Inför entreprenörskap och programmering som obligatoriska kurser i gymnasieskolorna.

Garantera en god luftkvalitet i för-, grund- och gymnasieskolorna.

Vård

Avlägsna gifter och skadeframkallande ämnen från stadsmiljön.

Garantera att missbrukare, oavsett missbruk, alltid erbjuds vård och rehabiliteringsmöjligheter.

Legalisera, reglera och beskatta privat bruk av cannabis.

Äldre

Utöka antalet trygghetsboenden.

Utöka antalet äldreanpassade utegym.

Garantera en god luftkvalitet på äldreboendena.

Främja alternativ inom äldreomsorgen.